blog-banner

1. การเพิ่มสินค้า บนเว็บไซต์ magento

ข้อมูลสินค้านับเป็นข้อมูลที่สำคัญอันดับต้นๆของระบบ การขายสินค้าออนไลน์ โดยการจัดการสินค้าในที่นี้จะกล่าวถึงการเพิ่ม, การแก้ไขข้อมูลสินค้าและการลบสินค้า
ในส่วนของระบบ Admin Panel จะมีเมนูสำหรับการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของสินค้าโดยเฉพาะ “รายการสินค้า” โดยจะประกอบด้วยเมนูย่อยต่าง ๆ ดังรูป

การกำหนดข้อมูลสินค้า
ในการกำหนดรายชื่อสินค้าที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ สามารถกำหนดได้โดยคลิกจากเมนู รายการสินค้า –> การจัดการสินค้า หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอกำหนดรายชื่อของสินค้าในเว็บไซต์ ดังรูป

1. ใช้สำหรับการเลือกรายการสินค้า หรือ ไม่เลือกสินค้าทั้งหมด หรือ สลับการเลือกสินค้า
2. เป็นส่วนที่ใช้ค้นหาข้อมูล (Filter ข้อมูล) เมื่อกำหนดแล้วต้องการค้นหาให้คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา” และเมื่อต้องการยกเลิกการค้นให้คลิกที่ปุ่ม “รีเซ็ทการกรองใหม่”
3. เป็น Action สำหรับรายการสินค้าที่จะเลือกว่าต้องการลบหรือต้องการเปลี่ยนสถานะ หรือต้องการ เป็น Attibute ของสินค้านั้นๆ
4. เป็นส่วนของตารางสินค้า สามาคลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อดู หรือ สามารถแก้ไขรายละเอียดของสินค้าได้

 

การเพิ่มสินค้า

จากหน้าตารางแสดงรายชื่อสินค้า / จัดการสินค้า (Manage Product) เมนู-> จัดการสินค้า หากต้องการเพิ่มสินค้าสามารถทำได้ดังนี้
1. คลิกที่ปุ่ม

2. จะปรากฏหน้าจอให้เลือกรูปแบบสินค้า ดังรูปด้านล่าง

       ชุดคุณลักษณะ (Attribute Set) ให้เลือกเป็น Default
ประเภทสินค้า (Product Type) ให้เลือกเป็น Simple Product

3. คลิกที่ปุ่ม

4. จะปรากฎหน้าจอให้บันทึกข้อมูลสินค้า ดังรูป

5. ให้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ครบตามที่ระบบต้องการ (ดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ จากการแก้ไขข้อมูลสินค้า)
6. ทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิก ปุ่ม
“บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปยังตารางแสดงรายชือลูกค้า
“Save and Continue Edit” เพื่อบันทึกข้อมูล และยังอยู่ในหน้ารายละเอียดลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อมูลลูกค้าต่อๆไปได้