blog-banner

2. การแก้ไขข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ magento

ในการแก้ไขข้อมูลสินค้า เนื่องจากในระบบสินค้าของ Magento จะมีรายละเอียดและข้อมูลของสินค้าเป็นจำนวนมากดังนั้นในการแก้ไขจะแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ขั้นตอนการแก้ไขสินค้า
2. รายละเอียดของสินค้าและการบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนการแก้ไขสินค้า
จากหน้าตารางแสดงรายชื่อสินค้า / การจัดการสินค้า (Manage Product) หากต้องการแก้ไขสินค้าให้ทำการค้นหาข้อมูลที่ต้องการแก้ไข

1. คลิกที่ชื่อของสินค้าที่ต้องการแก้ไข
2. จะปรากฎหน้าจอสำหรับการแก้ไขสินค้า ดังรูป

3. ให้แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบตามที่ระบบต้องการ
4. ทำการบันทึกข้อมูลโดยคลิกปุ่ม
    “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปยังตารางแสดงรายชือลูกค้า
    “Save and Continue Edit” เพื่อบันทึกข้อมูล และยังอยู่ในหน้ารายละเอียดลูกค้าเพื่อแก้ไขข้อมูลลูกค้าต่อๆไปได้